Aannamebeleid nieuwe leerlingen

Aannamebeleid obs het Overbos 

 
Inleiding: 
Het Overbos is een openbare basisschool. Dit houdt in dat er bij toelating van kinderen geen onderscheid gemaakt wordt op basis van geloofsovertuiging, geslacht, huidskleur of ras. De toeloop van het aantal kinderen is op dit moment voor sommige groepen groter dan de school kan plaatsen. Vanwege deze toeloop van kinderen werd het formuleren van een aannamebeleid noodzakelijk. Dit beleid treft u hieronder aan. 
  
Wij maken een onderscheid tussen: 

 1. Reguliere instroom: Hieronder verstaan we het inschrijven van leerlingen die nog niet leerplichtig zijn. 

 1. Tussentijdse instroom: Hieronder verstaan we het inschrijven van leerlingen die van een andere school komen. 

 

Reguliere instroom 
Afspraken: 

 • We gaan uit van maximaal 25 leerlingen in de groepen 1 en 2

 • Alle aanmeldingen na nummer 25 worden op een wachtlijst geplaatst. 

 • Bij het bepalen van het plaatsingsjaar wordt in eerste instantie altijd de grens van 1 november aangehouden. 

 • Voor kinderen die tussen 1 november en 1 januari zijn geboren, wordt per leerling extra goed gekeken of ze t.z.t. al door kunnen naar groep 3 of niet. 

 • Aanname is mogelijk op de dag dat een kind de leeftijd van 2 jaar heeft bereikt. 

 

Tussentijdse instroom 
Afspraken: 

 • Indien een groep 30 leerlingen in de groep heeft zitten, is er geen ruimte meer voor tussentijdse instroom. 

 • Indien er ruimte is voor tussentijdse instroom zullen we een vast protocol volgen waarbij de KC'er en directie altijd kunnen besluiten om een leerling niet te plaatsen. 
   

Protocol: 

 • Als ouders telefonisch contact zoeken, noteren we altijd van welke school het kind komt en vragen we kort naar de reden van vertrek. Vervolgens wordt er een afspraak gemaakt met de directeur voor een informatiegesprek met rondleiding. (Binnen Oostvoorne is er geen tussentijdse schoolwissel mogelijk binnen een schooljaar) 

 • Tijdens het informatiegesprek vragen we door naar de achterliggende reden voor de schoolwisseling. Ook vragen we naar de leerprestaties en het gedrag van een kind. 

 • Na het gesprek neemt onze KC'er contact op met de oude school om verdere informatie in te winnen. 

 • Na dit contact overleggen directie en KC'er of het kind aangenomen wordt. In het SOP* heeft de school vastgelegd welke beperkingen er zijn bij het aannemen van leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen. 

 • De school bepaalt a.d.h.v. de verkregen informatie in welke groep de leerling geplaatst wordt. 

 

*SOP = school ondersteunings profiel: In het kader van passend onderwijs is elke school verplicht een sop te hebben, waarin staat aangegeven welke zorg een school kan bieden en waar de grenzen liggen. 

  
Voorrangsregelingen: 

Indien er voor een bepaald leerjaar niet direct plaats is, hanteren we een wachtlijst. In principe is de plaatst op de wachtlijst afhankelijk van het moment van inschrijven. Echter indien er sprake is van een van de onderstaande situaties, plaatsen we de leerling bovenaan de wachtlijst. 

 

Reguliere instroom: 

 • Indien er al een broer of zus op school zit, worden deze leerlingen in principe direct geplaatst. 

Tussentijdse instroom: 

 • Indien er sprake is van een verhuizing naar Oostvoorne en er is geen plek voor alle kinderen uit één gezin, dan plaatsen we de leerling waar geen plek voor is bovenaan de wachtlijst. De overige kinderen worden direct geplaatst. 

De directie behoudt zich het recht voor om, in uitzonderlijke gevallen, van bovenstaande regeling af te wijken. 
  
 

Betreffende dit toelatingsbeleid is overleg gevoerd met de Medezeggenschapsraad (MR) van de school. Dit toelatingsbeleid werd vastgesteld d.d. 24-01-2022. 

 

Sociaal

Doelgericht

Verantwoordelijk